Kategorie

Ostatnie wpisy

Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep internetowy hurtania.pl, działający pod adresem sklep.hurtania.pl, prowadzony przez firmę "ANIA" Sp. z o.o. Zaczernie 188 36-062 Zaczernie, NIP: 8133193611. REGON: 691534137
 • Sklep internetowy hurtania.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę sklep.hurtania.pl w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Sklepem hurtania.pl lub Sklepem.
 • Każda osoba składająca zamówienie w sklepie hurtania.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
 • W sklepie internetowym hurtania.pl sprzedawane są wyłącznie towary oryginalne, które można kupować za pośrednictwem Internetu.
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie hurtania.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producentów.
 • Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, co nie wyklucza wysyłki towaru poza granice RP po uprzednim indywidualnym ustaleniu zasad i kosztów dostawy do kupującego.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia można składać przez 24 godz. na dobę na stronie www.sklep.hurtania.pl, na adres e-mail: sklep@hurtania.pl. Zamówienia są realizowane następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia pod warunkiem, że zamawiane produkty są dostępne w magazynie.
 • Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień i przesłania go do firmy hurtania.pl na wskazany powyżej adres e-mail. W formularzu należy podać numer telefonu oraz adres e-mail, jako warunek konieczny do potwierdzenia i realizacji zamówienia. Po przyjęciu zamówienia przez Sklep hurtania.pl, Klient zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail.
 • hurtania.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodu: zamówienia wzbudzającego wątpliwość tzn. bez podania lub błędnego podania adresu e-mail lub telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie.
 • W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie i niemożności zdobycia go na czas realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Zrealizowane zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Klienta.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 • Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy hurtania.pl.
 • Podane przez Klienta w formularzu zamówień dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep hurtania.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 • Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych stosuje się przepisy tej ustawy, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym hurtania.pl są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.
 • Dostawa zamówionych produktów
 • Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (poniedziałek-piątek) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost oraz Poczty Polskiej. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie sprzedaży (dowód zakupu lub fakturę VAT).
 • Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane w formularzu zamówień.

Reklamacje

 • Warunki reklamacji zostały ustalone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie niezgodności towaru z zamówieniem, wady fizyczne (uszkodzenia) itp. powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na swój koszt, na podany adres sklepu:


"ANIA" Sp. z o.o. 
Zaczernie 188 35-062 Zaczernie

 • Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup z własnym opisem wady produktu na jego odwrocie, z nagłówkiem REKLAMACJA oraz danymi kontaktowymi. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli naprawa lub wymiana towaru będą niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Klient ma także możliwość wyboru innego, dostępnego w ofercie sklepu towaru.
 • W przypadku uwzględnionych reklamacji dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej dla paczek pocztowych priorytetowych o wadze 1 kg do 2 kg – gabaryt A. W przypadku odesłania paczki kurierem zwracamy koszt jak za przesyłkę pocztową.
 • Sklep hurtania.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

Prawo odstąpienia od umowy/ Zwrot towaru/ Wymiana towaru.

 • Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 21 dni od daty odebrania przesyłki. Zgodnie z przepisamiżż ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu cywilnego- art. 1 ust. 1 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- art. 221 , za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient-Konsument może skutecznie zrealizować wskazane w powyższym pkt 1 uprawnienie, warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu.
 • Zwracany towar spełniający ww. warunki wraz z dowodem zakupu i krótkim oświadczeniem zawierającym dane kupującego oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócona należna kwota, prosimy odesłać na adres: "ANIA" Sp. z o.o. 
  Zaczernie 188 36-062 Zaczernie
 • Jeżeli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Warunkami Sprzedaży sklepu hurtania.pl oraz obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną za towar cenę.  Pieniądze zostają zwrócone po otrzymaniu towaru przelewem na wskazane przez Klienta konto w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

 • FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Sposoby płatności.

Płatności za zakupione w sklepie Hurtania.pl towary można dokonać:

 • przelewem na konto firmowe – PKO SA: PL 48 1240 4751 1111 0010 5015 8204
 • za pośrednictwem platformy Przelewy24
 • za pośrednictwem bramki PayNow
 • przy odbiorze przesyłki – płatność odbiera kurier Inpost lub listonosz Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki,

Autoryzacji płatności on-line i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych on-line Przelewy24. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji.
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, kartą kredytową lub on-line jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi sklepu internetowego hurtania.pl.

Koszty transportu.

Koszty transportu podane są w zakładce DOSTAWA na stronie internetowej sklepu, pod adresem https://sklep.hurtania.pl/content/11-dostawa

 • Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłatę pokrywa sklep internetowy hurtania.pl, na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
 • W przypadku zakupu kilku produktów, które są wysyłane w jednej paczce (do 30 kg) Klient płaci za przesyłkę tylko raz.


Postanowienia końcowe

 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 • Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Sklep hurtania.pl. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.